Ana içeriğe atla

Kısa Mesafe Sürat Koşularında Kan Laktat Seviyesi


Kısa Mesafe Sürat Koşularında Kan Laktat Seviyesi

Egzersiz sırasında artan enerji ihtiyacı başta acil enerji kaynakları olmak üzere karmaşık bir
süreç sonucunda karşılanmaktadır. Kısa süreli zirve yüklenmelerde enerji gereksiniminin nasıl
karşılandığının anlaşılması çalışmamızın ana konusudur. Çalışmanın amacı 30 m ve 60 m
koşularından sonra sporcuların kan Laktat seviyelerinin belirlenmesidir. Araştırmaya sekiz sporcu
gönüllü katılmıştır. Sporcuların boy ortalamaları 178 ± 3.49 cm, vücut ağırlıkları 78 ± 10.24 kg,
yaş ortalamaları da 22 ± 2.05 yıldır. Isınma öncesi ve sonrasında, 30 m ve 60 m koşularında sonra
birinci dakika, dördüncü dakika ve yedinci dakikadan sonra olmak üzere toplam beş Laktat ölçümü
yapılmıştır. 30 m ve 60 m koşularının ölçümleri ayrı günlerde ve en az 24 saat arayla yapılmıştır.
Sporcuların 30 m koşu öncesi dinlenim kan Laktat seviyelerinin ortalaması 1.21 ± 0,34 mmol/lt,
ısınma sonrasında 1.55 ± 0,59 mmol/lt, 30 m koşusundan sonraki birinci dakikada 3.20 ± 0.83
mmol/lt, dördüncü dakikada 3.88 ± 0,82 mmol/lt, yedinci dakikada 3.92 ± 0,99 mmol/lt olarak
bulunmuştur. Sporcuların 60 m koşu öncesi dinlenim kan Laktat seviyelerinin ortalaması 1.47 ±
0,88 mmol/lt, ısınma sonrasında 1.57 ± 0,76 mmol/lt, 60 m koşusundan sonraki birinci dakikada
4.61 ± 0.99 mmol/lt, dördüncü dakikada 6.01 ± 2.02 mmol/lt, yedinci dakikada 6.93 ± 1.38 mmol/lt
değerlerindedir. Çalışmamızda 30 m ve 60 m koşularından sonra ulaşılan kan Laktat değerleri, kısa
mesafe sürat koşularının erken safhalarından itibaren anaerobik glikolizin güç çıktısına önemli bir
katkı yaptığını düşündürmektedir.


GİRİŞ

Enerji metabolizmasında, kimyasal enerjinin mekanik işleve dönüşümü Adenozintrifosfat (ATP)
ile olur. Kas hücresi kimyasal enerjiyi önce ATP’ye sonrada mekanik enerjiye çevirir. Ancak bu
dönüşüm sırasında hücre içi ATP seviyesinin metabolik ihtiyaçlar için gerekli olan seviyenin
altına düşmemesi için yüklenme süresi boyunca sürekli olarak ATP’nin yeniden sentezlenmesi
gereklidir. Kısa süreli zirve yüklenmeler sırasında ortaya çıkan enerji ihtiyacı aerobik enerji
kaynaklarıyla ulaşılan enerji dönüşüm hızını (=enerji/zaman) aşar; bu noktada hücre öncelikle
“anaerobik” enerji kaynaklarından Kreatinfosfat (KP) tepkimesiyle ile enerji dönüştürmektedir.
100 m, 200 m ve 400 m koşuları bu enerji döngüsünü en çok zorlayan kısa mesafe sürat koşularıdır.
ATP-KP depoları çok hızlı dönüşebilen enerji kaynakları olmalarına rağmen kısa süreli yüksek
yoğunluklu sürat koşuları sonrasında çok düşük bir seviyeye iner. Teoride KP depolarının normal
düzeydeki egzersizlerde 20 saniye süresinde tüketilebileceği söylenmesine rağmen, zirve ve zirve-
üstü düzeyli koşularında 5-7 s süresi içersinde KP depolarının tüketilebildiği anlaşılmıştır. Teori
ve uygulamanın birbirinde farklı olmasının sebebi ise önceki çalışmalarda yapılan egzersizlerin
zirve performansa ulaşmamasıdır (Hirvonen ve ark., 1987).
KP depolarının hızlı tükenişi, yüksek şiddetli egzersizlerde ATP akışının (=ATP/zaman) diğer
enerji sistemlerinin desteği ile karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda,
enerji akışı düzeyinin korunabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ancak anaerobik glikolizin üst
düzeyde çalışması ile olabilmektedir. Anaerobik glikoliz sonucu ortaya çıkan Laktat (LA) önce kas içinde ve sonrasında kanda artar. Artan LA miktarı ile birlikte ortama salınan Hidrojen
iyonları kas ve kan pH düzeyini düşürerek asidoza neden olur. Bu süreçte dönüşen enerji akışı
yüksek olmasına rağmen ortaya çıkan metabolitler kas içi kimyasal yapıyı olumsuz yönde etkiler
ve egzersiz şiddetinin çok uzun süre korunamamasına neden olur (Gastin, 2001).
Bu çalışmanın amacı, kısa mesafe sürat koşularında ihtiyaç duyulan yüksek enerji döngüsünde
anaerobik glikoliz tepkime zincirinin son ürünü olarak ortaya çıkan kan Laktat düzeyini
belirlemektir.GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmaya katılan sekiz erkek gönüllünün boy ortalamaları 178 ± 3.5 cm, vücut ağırlıkları 78
± 10.2 kg, yaş ortalamaları 22 ± 2.1 yıldır. Gönüllülerin ısınma öncesi ve sonrası ile zirve koşusu
(30 m ve 60 m) sonrası birinci, dördüncü ve yedinci dakikada toplam 5 LA ölçümü alınmıştır.
Gönüllü gurubu bireysel performans sporlarında en az 5 yıl spor geçmişi olan kişilerden
oluşturulmuştur. 30 m ve 60 m koşularının ölçümleri birbirinden bağımsız günlerde ve en az 24
saat arayla yapılmıştır. Sporcuların kan LA değerlerinin etkilenmemesi için ısınma protokolü 400
metre yürüyüş ve 15 dakika statik esneme hareketleri şeklinde uygulanmıştır. Bulgular ortalama
ve standart sapma olarak gösterilmiştir. Sporcuların kan LA seviyeleri, parmak ucundan alınan
kapiler kanda Lactate-Plus-Meter®
 marka ölçüm cihazıyla ölçülmüştür.

BULGULAR

Sporcuların 30 m derecelerinin ortalaması 4.20 ± 0.12 sn, 60 m derecelerinin ortalaması ise 7.68
± 0.28 sn’dir.
LA kan düzeyleri 30 m ve 60 m zirve koşuları sonrasında belirgin bir şekilde yüksek çıkmıştır.Sporcuların 30 metre zirve koşu öncesinde dinlenim kan LA seviyeleri 1.21 ± 0.34 mmol/lt,
ısınma sonrasındaki kan LA seviyleri 1.55 ± 0.59 mmol/lt, 30 metre zirve koşusundan bir dakika
sonra kan LA seviyeleri 3.2 ± 0.83 mmol/lt, 30 metre zirve koşusundan dört dakika sonra kan LA
seviyeleri 3.88 ± 0.82 mmol/lt, 30 metre zirve koşusundan yedi dakika sonra kan LA seviyeleri
3.92 ± 0.99 mmol/lt olarak belirlenmiştir (grafik 1).Sporcuların 60 metre zirve koşu öncesinde dinlenim kan LA seviyeleri 1.47 ± 0.88 mmol/lt,
ısınma sonrasındaki kan LA seviyeleri 1.57 ± 0.76 mmol/lt, 60 metre zirve koşusundan bir dakika
sonra kan LA seviyeleri 4.61 ± 0.99 mmol/lt, 60 metre zirve koşusundan dört dakika sonra kan
LA seviyeleri 6.01 ± 2.02 mmol/lt, 60 metre zirve koşusundan yedi dakika sonra kan LA seviyeleri
6.93 ± 1.38 mmol/lt olarak belirlenmiştir (grafik 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmamızda elde edilen bulgular, kısa mesafe zirve sürat koşularında anaerobik glikolizin
erken safhada devreye girdiğini göstermektedir. Zirve sürat koşularında 50-60 metreden sonra
KP tepkimesinin etkisiz kalması bu görüşü desteklemektedir (Hirvonen ve ark., 1987). Bilimsel
kaynakçada benzer bulgular bildirlmiştir:
Akbaş ve ark. (2011), Türkiye’de elit erkek 100 metre koşucuları üzerine yaptıkları çalışmada
sporcuların kan LA seviyelerini dinlenirken 2.43 ± 0.67 mmol/lt, branşa özgü ısınmadan sonra
6.36 ± 1.76 mmol/lt, 100 metre zirve koşusundan üç dakika sonra 11.82 ± 1.77 mmol/lt ve yedi
dakika sonra 11.07 ± 1.22 mmol/lt olarak kayıt etmiştir.
Hirvonen ve ark. (1987), elit Finlandiyalı 100 metre koşucularının 40 metre zirve koşusu sonunda
kan LA değerlerini 4.5 ± 0.2 mmol/lt, 60 metre zirve koşusu sonunda kan LA değerlerini 5.9 ± 0.4 mmol/lt, 80 metre zirve koşusu sonunda kan LA değerlerini 6.8 ± 0.4 mmol/lt, 100 metre zirve
koşusu sonunda kan LA değerlerini 8.3 ± 0.6 mmol/lt olarak kayıt etmiştir.
Kawczyński ve ark. (2015), elit Polonyalı erkek sprinterlerin 100 m yarışması sonrasında ortalama
kan LA seviyelerini 10.10 ± 1.05 mmol/lt olarak belirlemiştir.
Lacour (1996), sprinterler üzerinde yaptığı araştırmada 100 metre zirve koşusunda sporcuların
ortalama kan LA seviyelerini 14-16 mmol/lt olarak kayıt etmiştir.
Kindermann and Keul (1977), bir raporda, elit erkek sprinterler için 100 metre zirve koşusu
sonunda ortalama kan LA seviyelerini 13,2 ± 1.8 mmol/lt olarak kayıt etmiştir.
Korhonen ve ark. (2003), yetişkin 7 erkek sporcu üzerinde yaptıkları çalışmada 100 metre zirve
koşusu sonrasında ortalama kan LA seviyelerini 14,6 ± 1,5 mmol/lt olarak kayıt etmiştir.
Mevcut çalışma bulguları ile yukarıda özetlenen Türk, Finlandiyalı ve Polonyalı atletlerin verileri
birleştirildiğinde, kısa süreli sürat koşularında kan LA yükselimi (grafik 3) nerdeyse doğrusaldır
(Akbaş ve ark., 2011; Hirvonen ve ark., 1987; Kawczynski ve ark., 2015).Grafikte görüldüğü üzere kısa mesafeli zirve koşularda anaerobik glikoliz koşunun ilk safhalarında 
devreye girmektedir. Koşunun başlangıcından itibaren kan LA birikimi mesafe ile birlikte artış 
göstermektedir. Özellikle son 20 metrede adım sayısının düşmesi (kasılma sayısının azalması) ve 
yerle olan temasın azalmasına bağlı olarak uygulanan kuvvet miktarındaki azalmaya rağmen, LA 
miktarında ki fazladan artış bize kas içi enerji döngüsünde KP sisteminin yetersiz kalarak ATP 
sentezinin anaerobik glikoliz yolu ile sağlandığını düşündürmektedir.

Sahada elde edilen bu sonuçlar deneysel çalışmalarca desteklenmektedir. Walsh ve ark. (2008), 
izole kas liflerinde glikolizin engellenmesiyle altıncı kasılmadan sonra hücre içi asidozun 
anlamlı olarak azaldığını bildirmişlerdir (grafik 4). Bu deneysel kasılma örneği sprint koşularına 
aktarıldığında, altıncı kasılma ilk 10 metrelik mesafeye denk gelmektedir. Anaerobik glikoliz 
sprint koşularının ilk aşamasında devreye girerek LA ve Hidrojen iyonu üretimini artırmaktadır.
     

ÖNERİLER

Sprint sonrasındaki 5-7 dakika boyunca kan LA seviyesinde artışın devam etmesi ve ancak 
onuncu dakikadan itibaren düşme eğiliminin görülmesi, vücudun tekrar bir zirve sprint eforu 
için yenilenmesinin ancak uzun sürede olabileceğini göstermektedir (Akbaş ve ark., 2011; 
Kawczynski ve ark., 2015).
Elit 100 metre koşucularında branşa özgü ısınma sonrasında ölçülen yüksek kan LA değerleri, 
ısınma şiddetinin enerji metabolizması ve LA artışına olan etkisini göstermektedir (Krysciak ve 
ark., 2015; Akbaş ve ark., 2011).
100 m koşusunun sadece ilk 60 metrelik bölümünde KP enerji dönüşümünün koşu performansını 
öncelikle belirlediği var sayılabilir (Hirvonen ve ark., 1987). Bu nedenle sprint antrenmanlarında 
anaerobik glikoliz enerji sistemini göz önüne alan koşu mesafeleri, dinlenme periyotları 
ve antrenman programlarının planlanmasının, sprinterlerin performansını olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünmekteyiz (Akbaş ve ark., 2011; Kryściak ve ark., 2015)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Özgeçmiş Lisans Puanı İstemeyen Üniversiteler Hangileri ?

Özgeçmiş Puanı Nedir : Özgeçmiş Puanı Daha Önce Herhangi Bir Spor dalında Aktif Olarak Spor Yaptığınızı Gösteren Bir Belgedir.Bu Belge Sayesinde Özgeçmiş Puanıyla Alan Üniversitelerde Ek Puan Sahibi Olabilirsiniz.


Özgeçmiş İstemeyen Üniversiteler ;

Ordu Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Gazi Üniversitesi
Ankara Hacettepe Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon bölümleri)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bartın Üniversitesi (Branş Sınavında çok az etkili)
Çorum Hitit Üniversitesi
Edirne Trakya Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Üniversitesi
İzmir Ege Üniversitesi (Öğretmenlik ve Spor Yöneticiliği Bölümü)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kars Kafkas Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi (Öğretmenlik ve Rekreasyon Bölümü)
Konya Selçuk Üniversitesi
Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Ün…

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

2018 Besyo Yetenek Sınavları Ne Zaman Başlayacak ?

Her sene olduğu gibi 2018 senesi içinde Besyo’ya olan ilgi artarak devam etmektedir ve edecektir. Yıllardır kazanamayanlar, geçen sene kazanamayanlar ve bu sene ilk defa besyo deneyecek olanların hepsi 2018 besyo yetenek sınavlarını sabırsızlıkla beklemektedir. Besyo yetenek sınavlarına katılabilmenin ilk adımı olan YGS sınavından sonra adaylarda büyük bir heyecan boy veriyor. Tüm adaylar bir yandan zorlu antrenmanlarla besyo yetenek sınavlarına hazırlanırken bir yandan da üniversitelerin yetenek sınavlarını takip etmeye çalışmaktadırlar. Peki 2018 Besyo yetenek sınavları ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecektir ? Besyo yetenek sınavları genel olarak temmuzaylarında başlar ve eylülekadar devam eder. Bu süreler arasında hangi üniversitenin hangi tarihte sınav yapacağını üniversitenin resmi sitesinden ve sitemizden takip edebilirsiniz Not : Özellikle 240.00 Barajı için Bakalım 2018 senesinde Ne olacak öğretmenlik için Sadece 240.00 sar…

Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Kılavuzunu Açıkladı

C. BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. 2017 YGS sınavına girmiş olmak.

3. 2017 YGS sınavının puan türlerinin en az birinden; 150.000 veya daha fazla YGS puanını
almış olmak. (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmeden)

4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.E. ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ

Ön Kayıt : 19 Haziran – 13 Temmuz 2017 (Online)

Başvuru Listelerinin Açıklanması : 14 Temmuz 2017 (Saat 17:30’dan sonra)

Özel Yetenek Sınavı : 18-23 Temmuz 2017

Sınav Sonuçlarının İlanı : 26 Temmuz 2017 (17:30 dan sonra)
Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıtları : İnternet sitesinden ilan edilecektir.